راهنمای تصویری دریافت اینماد

 صفحه اصلی /بلاگ شاهوار/ راهنمای تصویری دریافت اینماد
راهنمای تصویری دریافت اینماد

راهنمای تصویری دریافت اینماد

امروزه با توسعه فناوری‌های نوین و افزایش استفاده افراد از خدمات آنلاین، نیاز به شناسایی و تأیید هویت در فضای مجازی افزایش یافته است. در این زمینه، نماد الکترونیکی به عنوان یک شناسه الکترونیکی برای افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی مطرح شده است. در ایران نیز، متقاضیان می‌توانند با درخواست صدور نماد الکترونیکی، هویت واقعی خود را تأیید کرده و اعتماد مشتریان را به خود جلب کنند. در این مقاله، به بررسی چیستی، مزایا و مراحل دریافت نماد الکترونیکی در ایران پرداخته‌ایم.

اینماد چیست؟

نماد الکترونیکی یا E namad یک علامت الکترونیکی است که برای شناسایی و تأیید هویت افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها در فضای اینترنت و ارتباطات الکترونیکی به کار می‌رود. این علامت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت) صادر می‌شود و از طریق وب‌سایت رسمی این سازمان www.e-namad.ir درخواست و دریافت می‌شود. هدف اصلی این نماد، شناسایی و تأیید هویت افراد و سازمان‌ها در فضای اینترنت و ارتباطات الکترونیکی است. استفاده از نماد الکترونیکی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران الزامی است و در واقع نشان می‌دهد که آن سازمان یا شرکت به تعهدات قانونی و اصول امنیتی در فضای اینترنت پایبند است. با داشتن این نماد، امکان برقراری ارتباطات الکترونیکی امن‌تر با این سازمان یا شرکت فراهم می‌شود و همچنین افزایش اعتماد عمومی به آنها کمک می‌کند. در کنار نماد الکترونیکی، ستاد راهبری عملیاتی امنیت سایبری کشور به سازمان‌ها و شرکت‌ها پیشنهاد می‌دهد تا از پروتکل امنیتی SSL برای ارتباطات الکترونیکی خود استفاده کنند. این پروتکل باعث رمزنگاری اطلاعات ارسالی بین کاربر و وب‌سایت شرکت یا سازمان می‌شود و از امکان دسترسی به این اطلاعات توسط افراد ناشناخته و خرابکارانه جلوگیری می‌کند.

مزایای نماد الکترونیکی در ایران

- ایجاد اعتماد در کاربران: استفاده از نماد الکترونیکی به عنوان یک عامل اعتمادساز در فضای اینترنت، کاربران را از امنیت و صحت اطلاعاتی که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شود، مطمئن می‌کند.
- ارتقای سطح امنیت: استفاده از نماد الکترونیکی در سایت‌های اینترنتی، باعث ارتقای سطح امنیتی سایت می‌شود و در نتیجه از جرایم سایبری نیز جلوگیری می‌شود.
- رفع نیاز به حضور فیزیکی: با استفاده از نماد الکترونیکی، امکان انجام تراکنش‌های اینترنتی بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم می‌شود که این امر باعث سهولت و راحتی برای کاربران می‌شود.
- پایبندی به استانداردهای بین‌المللی: استفاده از نماد الکترونیکی، باعث پایبندی به استانداردهای بین‌المللی اعتماد الکترونیکی می‌شود و در نتیجه امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر نیز افزایش می‌یابد.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﻤﺎد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺑﻪ آدرس https://enamad.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و روي ﮔﺰﯾﻨﻪ " ثبت نام و ورود به پنل کاربری " ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.  


ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.


 


اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را تکمیل و در صورت لزوم ﻫﺮدو ﺷﺮط ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و جهت ادامه فرآیند ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺗﺎﯾﯿﺪ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.


 


پس از کلیک رو گزینه تایید در پایین صفحه پیغام " ثبت نام با موفقیت انجام شد. لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال شده است " نمایش خواهد داده شد.
 در ادامه  ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻨﻤﺎد، ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.  
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ درآﻣﺪه و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣـﺰ ﻋﺒـﻮر ﺧـﻮد   وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ. 
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي داﺋﻤـﯽ ﺷـﻤﺎ   در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﻤﺎد اﺳﺖ. ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. 
ﭘﺲ از ورود ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﻤﺎد اﺳﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.  


 

از منو سمت راست  ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. فرم زیر برای شما ظاهر می شود. تمامی اطلاعات خواسته شده را به صورت دقیق و کامل تکمیل نمایید و سپس روی گزینه ی ذخیره کلیک نمایید.


 


توجه : در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ " ﮐﺎرﻫﺎي در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم"  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 


 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت"، اﯾﻦ ﻓﺮم ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﺎرﻫﺎي در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﯿﺎم زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺎﮐﻦ، از آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﻤﺎد و ﻧﻤﺎﯾﺶ "ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت" ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي از ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ را درﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.  

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و موارد خواسته شده را تکیمل و بارگزاری نمایید. 

 


در قسمت می توانید وضعیت احراز مدارک خود را بررسی کنید.
در ادامه ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "اﺣﺮاز اﻃﻼﻋﺎت" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اي ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺮوج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ« از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﻤﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ درج ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧـﻮد  ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم"صحت تلفن همراه شما تایید شده است" را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿـد ﮐﺮد.
ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﭘﯿﺎم زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.


 


در ادامهاز منو سمت راست ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. 
ﻣﻨﻮي زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "اﻓﺰودن دامنه" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮم زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ در  اﯾﻦ ﻓﺮم "ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ" را ﻏﯿﺮﺻﻨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ در زﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را  ﺑﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ﻓﺮم وﺟﻮد دارد.  
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، داراي ﻣﻠﮏ اداري ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ آدرﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد (ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ) در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ درج ﮔﺮدد. در ورود ﺷﻤﺎره ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺻﺤﺖ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم، ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "ذﺧﯿﺮه" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.


 


سپس روي ﮔﺰﯾﻨﻪ "افزودن شناسه " ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و فرم زیر را نیز تکمیل کنید  و  روی گزینه ی ذخیره  کلیک کنید. 

 


بعد از ثبت در این مرحله وارد بخش "مدیریت کسب وکار" در بخش کسب و کار منو سمت راست می شوید.
در این بخش ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


 

با اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﮔـﺮدد  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در وب ﺳﺎﯾﺖ، ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.  

در این بخش باید به ترتیب تاییدیه های را کامل نمایید و فرم نظرسنجی را کامل کنید.
در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ، وﺿﻌﯿﺖ  ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ" ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ »درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﻧﻤـﺎد کد نماد خود را کپی کنید. سپس، آن را در قسمت موردنیاز سایت خود، در ویرایشگر متن قرار دهید.

 

سپاس از زمانی که برای مطالعه این مطلب گذاشتید

تیم نرم افزاری شاهوار

نظرات

ثبت نظر شما